ایده پردازی

ترسیم اهداف پیش روی شخص با تکیه بر آزادی و خارج از قید و بند های محدود کننده در جامعه که ناشی از نفوذ فکر محدود در جامعه است را ایده پردازی گویند.  آفرینش ایده های نو و طرح افکار نوین ، محصول کارکردهای شناختی و عصبی فردی است. میزان تکامل یافتگی نیمکره های مغز و سامانه عصبی در هر فرد عاملی تعیین کننده در سطح و میزان ادراک و شناخت محیط و پردازش ذهنی دریافت های حسی است. هر ایده یا اندیشه نوینی بر اثر پردازش ذهنی و یافتن ارتباط ها و تمایزهای موجود و بالقوه میان عناصر طبیعی حاصل می شود. فرآیند پردازش ذهنی متاثر از عوامل طبیعی سامانه عصبی و آموخته ها و مهارت های فردی است. به عنوان مثال قوه تخیل هنری فورد بود که با دیدن لکوموتیو خودروی بنزین سوز و همگانی را در خود ترسیم کرد که تا آن زمان فکر این که خودرو همگانی شود بسیار دور از انتظار بود .درست مانند خودروی پرنده که بعد از چند سال همگان آنرا به چشم خواهیم دید.