تصمیم گیری فردی و گروهی

امروزه در اکثر سازمان‌ها تصمیمات به دو صورت فردی و گروهی اتخاذ می‌شود. هر یک از این دو، نقاط قوت و ضعف خاصی دارند. با این حال، در اغلب سازمان‌ها به سوی تصمیم‌گیری گروهی گرایش بیشتری دیده می‌شود. شاید علت اصلی روی‌آوردن سازمان‌های امروزی به تصمیم‌گیری گروهی، این باشد که همواره کارایی و اثربخشی دو فکر، بهتر از دستاوردهای یک فکر است. این دیدگاه که دوفکر بهتراز یک فکر کار می کند مورد قبول جامعه آمریکا وسیستم های قانونی بسیاری از کشورهاست دامنه این باور به آنجا کشیده شده است که امروزه بسیاری از تصمیمات (درسازمان ها) به وسیله گروه تیم ها وکمیته ها گرفته می شود نتیجه مطالعات وبررسی ها نشان می دهد که مدیران بیش از چهل درصد وقت خود را درجلسات می گذرانند بدون شک قسمت عمده ای ازاین وقت به تشخیص مسائل به تعیین راه حلهایی برای آن مسائل و انتخاب ابزارهایی برای اجرای راه حل ها صرف میشود.

نقاط قوت تصمیمات گروهی

  • اطلاعات جامع تر و کاملتر
  • دیدگاههای بیشتر
  • پذیرش سریع راه حل
  • اطلاعات جامع تر وکامل تر