تلاش و پشتکار

انسان در زندگی با کوشش به هر چیزی خواهد رسید. تلاش و پشتکار رابطه مستقیمی با شکست ناپذیری دارد. یکی از دانشمندان بزرگ مشهور به «ابوجعرانه» موفقیت خود را در درس آموزی، از حشره یی (شبیه سوسک) به نام «جعرانه» می داند. وی می گوید: «در مسجد جامع دمشق کنار ستونی نشسته بودم. جعرانه یی دیدم که می خواهد از ستون بالا برود و کنار شعله یی که بالای ستون می سوخت، بنشیند. من از اول شب تا صبح کنار آن ستون بودم؛ حشره هفتصد بار سعی کرد بالا برود، ولی هر بار به پایین سقوط می کرد؛ زیرا ستون صاف و لغزنده بود. از تلاش و همت آن حشره تعجب کردم و بعد برخاستم و وضو گرفتم و وقتی بازگشتم، دیدم حشره به بالای ستون رفته است و کنار شعله ی چراغ پی سوز آرمیده است. «سکاکی» یکی از دانشمندان بزرگ نیز در سن چهل سالگی به درس خواندن روی آورد. وی چنان کم استعداد بود که راه حجره اش را گم می کرد؛ اما با تلاش توانست به یکی از دانشمندان بزرگ تبدیل شود. کتاب های وی پس از دوازده، سیزده قرن، هنوز به عنوان متن درسی مورد استفاده قرار می گیرد.