خصوصیات اهداف

اهدافی که برگزیده می شوند باید SMART باشند. منظور از SMART بودن اهداف چیست؟

S)  specification) : هدف باید مشخص و خاص باشد یعنی باید با تمام جزئیات بدانید که به کجا می روید ویا چه می خواهید.

M)  Measurable): هدف باید قابل اندازه گیری باشد. اندازه گری کردن هدف باعث می شود شما بتوانید برای اهداف بلند مدت خود یکسری اهداف کوتاه مدت و میان مدت هم در نظر بگیرید تا به هدف بلند مدت خود دستیابید.

A) Achievement) : اهداف باید قابل دسترسی باشند یعنی از خود توقع ایجاد کار غیر ممکن را نداشته باشید که برای آشنا شدن بیشتر با این بخش هر انسانی باید خود را بشناسد و از خصوصیات شخصیتی خود با خبر باشد تا از خود چیز غیرقابل امکان توقع نداشته باشد.

R) Realistic) : اهداف شما با رویاهایتان فرق دارد. پس واقع بینانه هدف گذاری کنید نه رویایی و غیر قابل ایجاد.

T) Time) : برای  رسیدن به اهداف می بایست زمان دقیق مشخص شود هر هدفی باید زمان خاص خود را داشته باشد. در این صورت برای انجام آن هدف در زمان خاص مسئولیت پذیری به وجود می آید و خود را مجبور به برنامه ریزی زمانی می کنید تا به موقع به هدف برسید.