رهبری

رهبری تاثیرگذاری برروی افراد و گروه ها ، به منظور رسیدن به یک هدف می باشد. اگر  انسانی بتواند در رفتار انسان های دیگر برای رسیدن به یک هدف تاثیر بگذارد به آن شخص رهبر گفته می شود. اصطلاحا رهبر کسی است که اگر به راهی برود باقی انسان ها به همان راه کشیده می شوند.

وظایف رهبری:

۱-حفظ عضویت : یعنی اینکه یک رهبر با سایر افراد گروه روابط نزدیک برقرار نموده و مورد قبول آنان واقع می گردد.

۲-تامین هدف : یعنی هماهنگ کردن فعالیت های دسته جمعی برای تحقق هدف مشترک.

۳-تسهیل روابط گروهی : یعنی برقرار ساختن روابط متقابل میان اعضای گروه که برای این منظور ارتباطات نقش مهمی را بر عهده دارد.