شکست ناپذیری

ترس از شکست یکی از بزرگترین دلایلی است که باعث می شود انسان ها از ریسک کردن حذر کنند زیرا نحوه برخورد با شکست آموزش داده نشده است و همواره خانواده ها کوشیده اند تا به فرزندانشان راه های موفقیت را نشان دهند و چگونگی برخورد با شکست را فراموش کرده اند، در صورتی که هر شکست پلی است به سمت پیروزی، پس شکست ناپذیری یعنی درهر مرجله ای از زندگی که با شکست مواجه شدید باید از آن تجربه کسب کرده و دوباره شروع به حرکت کرده و به تلاش خود ادامه دهیم. شکست ناپذیری یعنی جلوگیرشی از تکرار یک شکست و دست نکشیدن از هدف و ادامه دادن تا به هدف رسیدن.