صبوری

صبر یکی از مهم ترین مولفه هایی است که هر انسان موفقی باید در خود بهینه کند. البته صبر به معنای دست روی دست گذاشتن نیست ولی ثمره هر کاری یک زمانِ برداشتی دارد و تنها راه دست یابی به موفقیت و رسیدن به هدف ، صبر است، در طول تاریخ ، دانشمندان زیادی بودند که به خاطر صبر کمشان ، ثمره تلاششان را دیگران برداشت کردند. شاید زمانی که فردی از صبر کردن خسته می شوند دقیقا همان زمانی باشد که دانه های کاشته شده می خواهد جوانه بزند.