نوآوری

در ابتدا می بایست به این مسئله اذعان داشت که خلاقیت با نواوری کاملا متفاوت است، شومپیتر  معتقد است خلاقیت روحی است که در کارآفرینی دمیده می شود و نوآوری فرآیند کارآفرینی است. نوآوری بکارگیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت، که می تواند یک محصول جدید، خدمت جدید ویا راه حل جدید برای انجام یک کار باشد. نواروری فرآیند  بکارگیری  یک ایده خلاق و تبدیل آن به محصول ، خدمت یا شیوه ای مفید است. برای  تحقق  نوآوری  یک  فرایند منظم از تولد یک فکر و اندیشه ونظر تا پردازش وتبدیل آن به یک ابتکار وابداع طی می شود. نوآوری در جایی متولد می شود که صاحبان قدرت بپذیرند راه حل های موجود دارای کاستی است ویا ممکن است راه حل های بهتری نیز وجود داشته باشد. صاحب نظران  نوآوری  را میزان مسئولیت ، آزادی  و  استقلالی  می دانند که افراد درون یک فرهنگ از آن برخوردارند و محرک هایی را برای نوآوری در نظر می گیرند.