سرگرمی های مهارت افزا محصولاتی هستند که به رشد خلاقیت و آشنایی کودکان و نوجوانان به علوم مهندسی کمک می کند و شرکت فناوری پیشرفته خود را موظف می داند تا سرگرمی هایی به همراه مباحث علمی مهم را برای علاقه مندان تولید کند و بتواند به چرخه فناوری کشور کمک کند. از مهمترین خواص این سرگرمی ها، سرهم کردن محصول توسط فرد علاقه مند است، به طوری که فرد با استفاده از هوش و خلاقیت خود طبق دستورالعمل، این سرگرمی ها را درست می کند و با بازی کردن با این محصولات می تواند با مفاهیم علمی و عملکرد مکانیزم ها آشنا شود و در نتیجه میزان مهارت فرد علاقه مند افزایش خواهد یافت. سرگرمی های طراحی شده دارای بازه سنی متفاوتی هستند و میزان پیچیدگی ساخت، میزان بحث آموزشی و مهارتی در محصولات متفاوت هستند؛ برای هر محصول نمونه بعدی هم وجود خواهد داشت از این رو با دنبال کردن محصولات می توان به پیشرفت در یک شاخه علمی رسید و کودکان و نوجوانان از ابتدا می توانند شاخه تخصصی خود راانتخاب کنند.