در این بخش شما می توانید پروژه ها و محصولاتی که اعضای شرکت فناوری پیشرفته در سال های قبل طراحی کرده و ساخته اند را مشاهده کنید، برای هر پروژه توضیحاتی نیز آورده شده است. پروژه ها به شش حوزه اصلی تقسیم شده است. هدف از نمایش پروژه های انجام شده آشنایی شما با توانمندی های فنی اعضای شرکت است.