کارگروه فعالیت خلاقیت در فرهنگ یک کارگروه جدید در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است که در معاونت برنامه ریزی و توسعه مستقر است. این کار گروه با هدف توسعه صنایع فرهنگی و برطرف کردن مشکلات پیشرو ایجاد شده است. در این صفحه شما می توانید اسناد ارائه شده در همایش ارتقای کیفیت محصولات فرهنگی را دانلود نمایید. سایت اختصاصی این کارگروه در حال به روز رسانی می باشد.